Fotografie wybrane do digitalizacji pochodzą sprzed 1939 r. i związane są terytorialnie przede wszystkim z Górnym Śląskiem i Zagłębiem Dąbrowskim, a także Lwowem, miastem szczególnie bliskim Bibliotece Śląskiej. Ze Lwowa pochodzili przedwojenni pracownicy Książnicy, a także jej pierwsi dyrektorzy: dr Roman Lutman, prof. dr Kazimierz Hartleb, prof. dr Paweł Rybicki. Przedwojenne kontakty Biblioteki Śląskiej i lwowskiego Ossolineum były bardzo owocne. Wzajemna życzliwość marszałka Sejmu Śląskiego Konstantego Wolnego i dyrektora Ossolineum Ludwika Bernackiego, przedstawicieli dwóch kresowych miast, pomagała wzbogacić zasoby Biblioteki Śląskiej w cenne polskie księgozbiory.

 Wśród fotografii wybranych do projektu digitalizacji znajdują się zdjęcia ważniejszych instytucji i urzędników państwowych. Album z budowy gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego ukazuje ważniejsze etapy inwestycji z lat 1924-1926. Kolejny album przedstawia władze miasta Sosnowca z prezydentem Józefem Kaczkowskim i pracownikami Magistratu. Zdjęcia wykonane zostały przez znany zakład fotograficzny Braci Altman z Sosnowca.

Do digitalizacji wytypowano również wizerunki dawnych zakładów pracy. Unikatowe fotografie wnętrz jednej z ważniejszych górnośląskich hut (Huty Bankowa w Dąbrowie Górniczej) przedstawiają urządzenia i sprzęt hutniczy. Z kolei na innych zdjęciach widoczne są pomieszczenia i maszyny największego zakładu wydawniczo-drukarskiego, popularnego na Śląsku „Katolika”.

Wśród przedstawionych do digitalizacji obiektów zwracają uwagę dwa tomy albumu poświęconego górnośląskiej krainie – widokom, obiektom, architekturze, życiu codziennemu Ślązaków, typom mieszkańców regionu, ich strojom i portretom. Album jest cennym źródłem ikonograficznym do dziejów Śląska.

Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 r. była wielką prezentacją osiągnięć gospodarczych i kulturalnych Galicji, a także ponadzaborową prezentacją dzieł kultury i sztuki narodu polskiego. Na czele Komitetu Wystawy stał książę Adam Sapieha, a wśród odwiedzających był sam cesarz Franciszek Józef I. Z okazji wystawy wybudowano 129 pawilonów na obszarze 50 ha. Te właśnie pawilony są tematem wytypowanej do digitalizacji fotografii E. Trzemeskiego.

Znany i popularny fotograf Zangaki jest autorem czarno-białych zdjęć wklejonych do albumu prezentującego Egipt, jego krajobraz, mieszkańców, widoki mostów na Nilu oraz piramidy. Dziewiętnastowieczne ujęcia pokazują nieistniejące już miejsca afrykańskiego kontynentu.

VI zjazd Związku Kół Śpiewaczych w Bytomiu (22 VI 1930r.). 
Uczestnicy zjazdu w ogrodzie restauracji Pawelczyka 
(Leon Malhomme siedzi piąty z lewej). [B. m. : autor fot. nieokr.], 1930, R 828 IV/2

Propozycje do projektu zamyka duży zbiór fotografii Leona Malhomme’a z jego bogatej w rękopisy, maszynopisy, druki ulotne i pocztówki spuścizny, przechowywanej w Bibliotece Śląskiej. Leon Malhomme pełnił przed II wojną światową funkcję Konsula Generalnego w Bytomiu, a później, po przeniesieniu Konsulatu do nowej siedziby, był Konsulem w Opolu. W 1934 r. objął placówkę konsularną w Ostrawie na Zaolziu. Prowadził ożywioną działalność polityczno-kulturalną, czego świadectwem są fotografie pamiątkowe, zbiorowe z różnych uroczystości, okolicznościowe, portrety, fotografie obiektów i widoki miast.

oprac. dr Teresa Roszkowska – Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej