Projekt Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych (ŚIBZZ) zrealizowany został przez Bibliotekę Śląską w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wyniosła 7 027 565,30 zł, a wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej – 5 951 988,03 zł. a pozostałą kwotę stanowiły środki budżetowe Województwa Śląskiego.

Głównym celem projektu było poszerzenie dostępu do cennych dzieł piśmiennictwa o znaczeniu ponadregionalnym, który ze względów ochronnych jest ograniczony. W ramach projektu powstał zasób, utworzony w drodze skanowania zbiorów Biblioteki Śląskiej, które zostały zaliczone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Projekt przewidywał integrację powstałego rozwiązania ze Śląską Biblioteką Cyfrową, a cyfrowe publikacje ŚIBZZ zostały prezentowane w ŚBC w ramach utworzonej podkolekcji projektu.

Realizacja projektu trwała do czerwca 2013 r.