Spośród najdawniejszych, piętnastowiecznych druków zgromadzonych w Bibliotece Śląskiej wybrano najciekawsze dzieła. Wytłoczona w 1474 roku, w oficynie Kobergera w Norymberdze, praca Rainerusa de Pisis Pantheologia […] jest najstarszym drukiem przechowywanym w książnicy (BŚL 225264 IV). Natomiast Francisci de Platea Opus Restitutionum to prawdopodobnie jeden z pierwszych druków wydanych w Krakowie przez Kaspra Straubego w 1475 (BŚL 224714 III).

Wśród inkunabułów zwracają szczególną uwagę prace autorów polskich. Dzieła Jana z Głogowa ukazały się nakładem Jana Hallera w Lipsku : Quaestiones super analytica […] w roku 1499 (223876 II), a rok później Exercitium super omnes tractatus […] (BŚL 233120 II). W Bazylei około 1496 roku wytłoczona została przez N. Kesslera Cosmographia Wawrzyńca Korwina (BŚL 462716 I). Natomiast w 1499 roku w Strassburgu u Martina Flacha ukazała się praca Mikołaja z Błonia De sacramentis (BŚL 462852 I).

Wśród wybranych do digitalizacji dzieł znalazły się druki różnych oficyn europejskich. Na szczególne wyróżnienie zasługuje (pochodzące z tłoczni Aldusa Manutiusa) dzieło M.I. Firmicusa De nativitatibus […] (Venezia VI – [17] X 1499, BŚL 236506 III). Wybrano również dzieła między innymi z Norymbergi (Biblia latina cum postillis Nicolai de Lyra […] Nürnberg [12 IV 1493] Ant. Koberger, BŚL 225089 IV; Duranti Guilielmus: Rationale divinorum officiorum. Nürnberg 30 IX 1494 Anton Koberger, BŚL 233992 II), Bazylei (Grzegorz IX : Decretales […], Basel [15 III] 1482 Mich. Wenssler, BŚL 225050 IV), Hagenau (Lochmaier Michael, Sermones de sanctis, Hagenau [po 1497] Henr. Gran pro Joannes Rynman, BŚL 224684 a III), Freiburga (Guilielmus Alvernus, Rhetorica divina […], Freiburg [przed 1493] [Kil. Fischer], BŚL 235811 III).

Wybrano także dwa spośród postinkunabułów. Jeden z nich to Aegidiusa de Colonna Castigatoriu[m] […] in corruptoriu[m] librorum sancto Thome d Aquino […], którego druk zakończony został 8 I 1501 roku w Strasburgu. Natomiast kolejny został opracowany przez Konrada Celtisa, niemieckiego humanistę związanego także z Akademią Krakowską. To opatrzone pięknymi drzeworytami Opera Hrosvite (Norymberga 1501, BŚL 235462 III).

oprac. dr Weronika Pawłowicz- Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej