Wśród pozycji dziewiętnastowiecznych wydzielono dwie grupy tematyczne. Pierwsza dotyczy spraw Wielkiej Emigracji, a druga Krakowa. Są to przede wszystkim akty prawne (dekrety konstytucyjne, ogłoszenia władz itp.), fragmenty czasopism oraz dość liczna grupa ulotek z poezją okolicznościową. Druki te ukazują bogactwo życia społecznego i politycznego narodu polskiego w okresie zaborów.

Druki emigracyjne pochodzą głównie z I połowy XIX w., dominują te wydane po klęsce powstania listopadowego. Druga grupa obejmuje publikacje z lat 1805-1839 i jest bardziej zróżnicowana tematycznie. W obu grupach znajdziemy ulotki w języku francuskim, polskim, niemieckim (Schreiben des polnischen Generals Dembinski’s an den Hrn. Herausgegeber des Berichts ueber seinen Litthauischen Feldzug, U.R. 2734), a nawet w języku węgierskim (A’lengyelek a’magyarokhoz. Poloni ad Hungaros, U.R. 2661).

Do ulotek dołączono również broszury z kolekcji Szembeków, np.: Adresse de la Société Littéraire Polonaise de Londres au peuple de la Grande-Bretagne. (U.R. 2665), Réglement de la Société Littéraire Polonaise (U.R. 2664), czy Towarzystwo Demokratyczne Polskie Do Polaków (U.R. 2703). Większość wybranych druków w grupie tematycznej „Wielka Emigracja” wydana została przez paryską drukarnię A. Pinard. Ale w wielu przy-padkach miejsce druku i wydawca są nieznani.

W drugiej grupie tematycznej związanej z Krakowem nie ma już tak wiele druków o treściach politycznych. Znajdziemy tu listy pasterskie (Karol Wincenty Saryusz Skorkowski Całemu Duchowieństwu Swieckiemu i Zakonnemu; tudzież wszystkim Wiernym Dyecezyi Naszéy Pozdrowienie i Pasterskie Błogosławieństwo, U.R. 3571), utwory liryczne (Oda, napisana Z okoliczności stanowiącey Epokę naypożądańszą wdziejach naszych ogłoszenia Krolestwa Polskiego Aktem Konfederacyi jeneralnéy d. 28 Czerwca Roku 1812 w Warszawie, Przez Józefa Tadeusza Michała Skorkowskiego w Krakowie 1812, U.R. 2876), czy inne (Porządek zaczęcia, i odprawienia Wielkiego Jubileuszu w Krakowie 1826 roku, U.R. 2932; Statut Towarzystwa wstrzemięźliwości od mocnych napojów w Krakowie, U.R. 2653).

oprac. dr Agata Duda – Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej